Start  /  O nas  /  Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Żoliborz” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.oppzoliborz.waw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013.04.29

Data ostatniej aktualizacji: 2020.06.30

Status pod względem zgodności z ustawą

Częściowo zgodna. Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020.03.31 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny 2020.03.30

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Justyna Ippohorska-Lenkiewicz, e-mail: jlenkiewicz@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 839 42 41.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura skargowo-wnioskowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Dostępność architektoniczna

 Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Żoliborz” zajmuje parter budynku mieszkalnego przy ul. ks. J. Popiełuszki 13 w Warszawie. Do placówki prowadzi oddzielne ogólnodostępne wejście z pochylnią dla osób poruszających się na wózkach.
Z holu głównego istnieje możliwość dotarcia do niezbędnych dla interesantów pomieszczeń: dyrektor placówki, sekretariat, kierownik gospodarczy, toaleta dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku placówki nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do OPP Żoliborz. Warunkiem wejścia na teren placówki z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do placówki z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W placówce brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

Aplikacje mobilne

Placówka nie posiada aplikacji mobilnych.